• info@ertansa.com.tr
 • 0442 233 12 25

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ

ER TANSA ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNŞ.TAAH.OTO PETROL ÜRÜN.GIDA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET SAN.A.Ş.

TAŞINMAZ KİRA ŞARTNAMESİ

     

         Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmaz kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 20.11.2019 Çarşamba günü saat 15:00’da Üniversite Mah Çat Yolu Cad.Teknokent B blok No:217 Yakutiye/Erzurum adresinde yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

 

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ

 

S. No

İl/İlçe

Mahalle

Açıklama / Toplam Yüzölçüm (m²)

Aylık Muhammen Kira Bedeli

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat  %3

Şartname Bedeli (TL)

 1

Erzurum

Yakutiye

Rabia Ana Mah.

 

Cedit Oto Yıkama

Yüz Ölçümü : 145m²

İşgaliye         : 3 araçlık

1.000,00TL

12.000,00TL

360,00TL

 

250,00TL

 

    

      İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Er Tansa A.Ş. Müdürlüğüne ihale günü saat 14:45’ e kadar teslim edilebilir.

 

İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.
 4. Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi.
 5. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 6. Bağlı bulunduğu Vergi dairesinden ve SGK müdürlüğünden alınmış ilişiksiz belgesi.
 7. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ vb.) ilişiksiz Belgesi
 8. Bağlı bulunduğu odadan veya Ticaret il Müdürlüğünden oda kayıt belgesi, İhale durum belgesi.
 9. Er Tansa Erzurum Büyükşehir Belediyesi İnş.Taah.Oto Petrol Ürünleri Gıda reklam ve Org.Tic.San.A.Ş. adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır).
 10. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi).
 11. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 12. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 13. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Er Tansa Erzurum Büyükşehir Belediyesi İnş.Taah.Oto Petrol Ürünleri Gıda reklam ve Org.Tic.San.A.Ş.  Müdürlüğünden temin edilebilir.
 14. 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
 15. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 16. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 17. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.
 18. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 19. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

 

İLAN OLUNUR.